CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Chính Sách Quyền Riêng Tư này (sau đây gọi là“Chính sách”) được Công ty Cổ phần Fundiin (“Fundiin/Chúng tôi”) xây dựng nhằm giúp Khách hàng (“Khách hàng/Bạn”) hiểu rõ phạm vi, mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và các biện pháp được Fundiin triển khai để bảo đảm an toàn, chính xác thông tin cá nhân của khách hàng.
Chính sách này được áp dụng cho tất cả Khách Hàng, người đã sử dụng, đang sử dụng và có dự định sử dụng dịch vụ mua sắm của Chúng tôi, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử (Website, Webapp), hoặc bất kỳ ứng dụng điện tử/di động khác nào của Fundiin (App) (trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng điện tử/di động được gọi chung là “Ứng dụng”).
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, do đó, Chúng tôi cam kết chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin sau khi được sự chấp thuận của Khách hàng về phạm vi, mục đích thu thập, sử dụng và các nội dung khác được quy định tại Chính sách này.
Điều 1. Sự chấp thuận của khách hàng
1.1
Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc truy cập và thực hiện một số thao tác trên Ứng dụng, trước tiên, Chúng tôi cần được sự chấp thuận của Khách hàng với tất cả các nội dung được quy định tại Chính Sách này (bao gồm các phiên bản được sửa đổi, bổ sung, cập nhật trong tương lai (nếu có)). Sự chấp thuận của Khách hàng với Chính sách được thể hiện thông qua phương thức điện tử dưới dạng thực hiện các hành động chấp thuận, bao gồm nhưng không giới hạn như truy cập vào Ứng dụng; đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do Chúng tôi cung cấp; gửi bất kỳ thông tin nào cho Chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho Chúng tôi bằng cách thức phù hợp khác (“ Hành động chấp thuận”). Ngoài ra, Hành động chấp thuận của Khách hàng có thể được thể hiện thông qua việc đánh dấu “tick” vào hộp đánh dấu “Tôi đồng ý…”, nhấn “Xác nhận/ chấp thuận/ đồng ý” trên màn hình tương tác, xác thực mật khẩu dùng một lần để xác nhận đồng ý với Chính sách này.
1.2
Bằng việc thực hiện Hành động chấp thuận, Chúng tôi mặc nhiên hiểu là Khách hàng đã đọc, xác nhận hiểu rõ và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và lưu trữ thông tin của Chúng tôi theo như quy định tại Chính Sách này.
1.3
Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin cho Chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc lưu trữ thông tin như mô tả tại Chính sách này, vui lòng không tiếp tục truy cập Ứng dụng và không tiếp tục sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Ngoài ra, nếu Khách hàng từ chối cung cấp thông tin cho Chúng tôi, các tính năng, dịch vụ trên Ứng dụng có thể không được thực hiện đầy đủ.
Điều 2. Thông tin thu thập:
2.1
Chúng tôi tiến hành các hoạt động thu thập thông tin về Khách hàng (dưới dạng dữ liệu, hình ảnh hoặc bất kỳ hình thức nào khác), bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:
a.
Thông tin do Khách hàng cung cấp: Thông tin cá nhân của Khách hàng, người tham chiếu (bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại, CMND/CCCD,…); Địa chỉ hộ khẩu, tạm trú, công ty, định vị GPS; Thông tin học vấn (trường, mã số sinh viên, điểm học); Thông tin tài chính (thu nhập, công việc, công ty, chi tiêu, khả năng thanh toán); Thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng; Thông tin mạng xã hội (Facebook, Linkedin, Zalo,…); Thông tin danh bạ, nhật ký cuộc gọi.
b.
Thông tin được thu thập tự động: Thông tin hoạt động của Khách Hàng trên Ứng dụng (giao dịch, đơn hàng, sử dụng tính năng, dịch vụ, mua hàng trên Ứng dụng); Thông tin về thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng Ứng dụng (Model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri, thông tin mạng di động).
c.
Thông tin được thu thập từ các nguồn khác như thông tin công khai, thông tin từ đối tác của Chúng tôi. Để làm rõ, Chúng tôi có thể thu thập thêm các thông tin khác, hoặc đối chiếu thông tin thông qua bên thứ ba như các công ty cung cấp dữ liệu, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ, trung tâm thông tin tín dụng, cửa hàng bán lẻ.
(Các thông tin được liệt kệ trên gọi tắt là “Thông tin cá nhân”).
2.2
Khách hàng nên đảm bảo rằng tất cả các Thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi là hoàn chỉnh, chính xác, trung thực và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Khách hàng. Nếu không thực hiện được những điều trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, xác thực hoặc xác nhận hoặc thông tin mà Khách hàng yêu cầu. Đồng thời, Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Chúng tôi các vấn đề phát sinh do việc sử dụng thông tin không chính xác, không hợp pháp được cung cấp bởi Khách hàng gây ra.
2.3
Nếu Khách hàng cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân liên quan đến các cá nhân khác, Khách hàng tuyên bố rằng Khách hàng có đủ thẩm quyền để làm việc đó và thừa nhận rằng các thông tin đó sẽ được xử lý tuân theo Chính sách này.
2.4
Khách hàng hiểu rằng một số Thông tin cá nhân liệt kê trên đây có thể được coi là thông tin nhạy cảm theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời, một số dịch vụ của Chúng tôi được tự động hóa và Chúng tôi có thể không nhận biết khi Khách hàng vô tình cung cấp cho Chúng tôi những thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm. Bằng việc cung cấp các thông tin này, Khách hàng đồng ý một cách rõ ràng để chúng tôi xử lý các thông tin nhạy cảm đó cho các mục đích được thể hiện ở Điều 3 dưới đây. Nếu pháp luật có yêu cầu, Khách hàng đồng ý cung cấp một chấp thuận riêng bằng văn bản để cho phép Chúng tôi xử lý các thông tin nhạy cảm đó.
2.5
Trang web của Chúng tôi có thể dẫn đến, hoặc có các liên kết đến các trang web khác. Khách hàng nên chú ý rằng, các thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp cho các trang web liên kết này không thuộc phạm vi quản lý của Chúng tôi và không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chính sách này. Vì vậy, Chúng tôi khuyên Khách hàng nên tìm hiểu thêm các chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong các trang web liên kết đó.
Điều 3. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin:
3.1
Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân cho các mục đích và các Thông tin cá nhân này được sử dụng trong phạm vi, bao gồm nhưng không giới hạn sau:
a.
Xác thực, định danh thông tin danh tính Khách hàng (nhằm hạn chế rủi ro cho Chúng tôi và các Khách hàng khác khi người dùng sử dụng thông tin của cá nhân khác hoặc các thông tin giả mạo, ngụy tạo để đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ).
b.
Đánh giá triển vọng, khả năng thanh toán của Khách hàng.
c.
Hỗ trợ, liên hệ hoặc gửi các thông báo liên quan đến giao dịch, đơn hàng hoặc hoạt động của Khách hàng trên Ứng dụng, cụ thể như: nhắc nhở đến Khách hàng thanh toán các khoản nợ sắp đến hạn, quá hạn; cung cấp giải pháp khác khi Chúng tôi không thể kết nối được đến Khách hàng qua số điện thoại đã cung cấp; chăm sóc Khách hàng hoặc giải quyết các vấn đề, thắc mắc khác của Khách hàng;…
d.
Xây dựng cộng đồng giữa những người sử dụng dịch vụ, tăng kết nối, tương tác giữa các Khách hàng với nhau.
e.
Đánh giá và cải thiện dịch vụ, cụ thể như: gợi ý các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng Khách hàng; thực hiện quảng cáo đúng đối tượng, đúng sản phẩm, đúng lúc, tiết kiệm chi phí; đo lường trải nghiệm, kết quả sử dụng nhằm cải tiến dịch vụ, nội dung, giao diện và tăng trải nghiệm cho Khách hàng.
f.
Phân tích, điều tra, xử lý, giải quyết các vấn đề an ninh hoặc lỗ hổng an ninh.
g.
Ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại.
h.
Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tiến hành điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận) hoặc nhằm đáp ứng, tuân theo bất kỳ quy định pháp luật, quyết định của cơ quan có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn trả lời các yêu cầu, tiết lộ cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định và thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán và điều tra).
i.
Bất kỳ mục đích hoặc phạm vi sử dụng nào có liên quan hợp lý đến những trường hợp trên, hoặc những mục đích, phạm vi khác mà Chúng tôi thông báo cho Khách hàng tại thời điểm xin sự cho phép, chấp thuận của Khách hàng.
3.2
Dựa vào các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp, các thông tin mua sắm của Khách hàng, các thông tin công cộng được thu thập, các thông tin khác thu thập được từ bên thứ ba, Chúng tôi đánh giá triển vọng thanh toán của Khách hàng bằng các công thức riêng do Chúng tôi sở hữu. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng điểm tín nhiệm này thuộc sở hữu riêng của Chúng tôi, theo đó, Chúng tôi có toàn quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt điểm số này và không có nghĩa vụ phải cung cấp hoặc chia sẻ với Khách hàng.
3.3
Chúng tôi cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của Khách Hàng và chỉ sử dụng thông tin đúng mục đích theo quy định tại Chính sách này.
Điều 4. Tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân
4.1
Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi sẽ không cung cấp Thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết để phục vụ các Mục đích được quy định tại Điều 2 cho các đơn vị được đề cập dưới đây:
a.
Các đối tác là đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng mà Khách hàng đã mua và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các Thông tin cá nhân.
b.
Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, và các cơ quan có thẩm quyền khác để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật.
c.
Nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan để việc thực hiện các mục đích được quy định tại Mục 3, bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba thực hiện dịch vụ nhắc nợ, thu hồi nợ, kiểm tra thông tin tín dụng, xác thực thông tin cá nhân, thu nhập, đánh giá điểm tín dụng, khả năng thanh toán, cung cấp thông tin tín dụng cho các Trung tâm thông tin tín dụng (CIC và PCB).
d.
Các bên cung cấp dịch vụ quảng cáo, đo lường và cải thiện hiệu quả quảng cáo. Các công ty tổ chức sự và tài trợ sự kiện, các công ty khảo sát, nghiên cứu thị trường.
e.
Nhà đầu tư, nhân viên chính thức, cộng tác viên hoặc các công ty liên kết, chi nhánh hoặc các đơn vị trực thuộc của Chúng tôi.
f.
Các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như kiểm toán viên, cố vấn tài chính và luật sư.
g.
Chúng tôi chia sẻ thông tin cơ bản của Khách hàng với những Khách hàng khác có lưu số điện thoại của nhau trên danh bạ nhằm tăng mức độ kết nối giữa các Khách hàng và tăng khả năng đánh giá triển vọng thanh toán của Khách hàng.
h.
Bên nhận chuyển nhượng, trong trường hợp chúng tôi sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác (nếu có), sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả Thông tin cá nhân.
i.
Bất kỳ bên nào khác mà Khách hàng cho phép chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân.
4.2
Khi chúng tôi cung cấp Thông tin cá nhân cho các mục đích trên đây, Chúng tôi luôn yêu cầu bên nhận thông tin phải bảo mật các thông tin đó và chỉ sử dụng thông tin cho các mục đích đã được thống nhất.
Điều 5. Cá nhân, tổ chức nào được tiếp cận với thông tin
Thông tin cá nhân của Khách hàng được Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật và các quy định tại Chính sách này. Chúng tôi và các cá nhân, tổ chức được liệt kê, nhắc đến theo quy định tại Chính sách này được quyền tiếp cận Thông tin cá nhân của Khách hàng. Ngoài ra, không có bất kỳ cá nhân, tổ chứng nào khác có quyền xâm phạm vào Thông tin cá nhân của Khách hàng.
Điều 6. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ và sử dụng theo quy định tại Chính sách này cho đến khi Khách hàng hoặc các cơ quan chức năng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chúng tôi.
Điều 7. An toàn thông tin
7.1
Thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu giữ tại hệ thống máy chủ của chúng tôi ở Việt Nam. Trong khả năng cho phép, Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn Thông tin cá nhân bằng việc thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, bao gồm:
a.
Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân của Khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân được liệt kê tại Điều 5 Chính sách này có thể tiếp cận trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;
b.
Các thông tin thanh toán được bảo mật theo tiêu chuẩn của các đối tác xử lý thanh toán đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn về giao thức SSL, Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS) và các tiêu chuẩn về mã hoá khác theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.
7.2
Chúng tôi sẽ có các biện pháp kỹ thuật, vật lý và hành chính hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ bất kỳ thông tin liên quan đến Khách hàng mà Chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát để tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, mặc dù hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ bảo mật, nhưng Chúng tôi có thể đảm bảo dữ liệu truyền trên đường truyền internet luôn an toàn tuyệt đổi. Do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi sẽ được an toàn một cách tuyệt đối, và Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát, tổn thất Thông tin cá nhân, Chúng tôi sẽ thông báo vụ việc cho và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên và nội dung Chính sách này, Chúng tôi khuyên Khách hàng không nên cung cấp thông tin cho Chúng tôi hoặc không tương tác với Chúng tôi như đã mô tả.
Điều 8. Tiếp cận và chỉnh sửa thông tin
8.1
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
8.2
Khách hàng chủ động liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các thông tin đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Trong một số trường hợp thông tin cần sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các thông tin mang tính trọng yếu, Chúng tôi sẽ thực hiện một số hành động hoặc yêu cầu Khách hàng bổ sung các thông tin khác nhằm mục đích xác định tính chính chủ của người yêu cầu chỉnh sửa thông tin.
8.3
Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hủy bỏ Thông tin cá nhân, Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin mà Khách hàng đã cung cấp theo quy định tại Chính sách này và hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần thông tin có thể hủy bỏ. Nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu để xử lý tranh chấp và thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ thông tin, Khách hàng hiểu rằng Chúng tôi không thể hoàn toàn hủy bỏ tất cả các Thông tin cá nhân của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã phát sinh giao dịch với Chúng tôi. Vì vậy, với các Khách hàng đã phát sinh giao dịch, Chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ các thông tin cũ trước đó, đặc biệt là các thông tin liên quan đến giao dịch. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng đọc, hiểu rõ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch với Chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên và nội dung Chính sách này, Chúng tôi khuyên Khách hàng không nên cung cấp thông tin cho Chúng tôi hoặc không tương tác với Chúng tôi như đã mô tả.
Điều 9. Địa chỉ lưu trữ
9.1
Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
- Công ty Cổ phần Fundiin
-Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315563775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/03/2019.
-Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa Nhà Lottery, số 77, đường Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
9.2
Thông tin liên hệ:
Nếu Khách hàng yêu cầu thực hiện chỉnh sửa thông tin theo quy định tại Mục 8 hoặc có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
-Hotline: 028 3622 1097
-Zalo: 088 6290 070
-Email: lienhe@fundiin.vn
Điều 10. Phiên bản
10.1
Chính sách quyền riêng tư này được ban hành có hiệu lực từ ngày 10/03/2023, thay thế cho Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư đã được Chúng tôi công bố công khai ngày 21/11/2019. Để tham khảo phiên bản trước đây của Chính sách này, vui lòng bấm vào ĐÂY.
10.2
Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của Khách hàng theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của Khách hàng. Chính sách sau khi đươc thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được đăng trên Ứng dụng của Chúng tôi bất cứ lúc nào. Khách hàng đồng ý hoặc được hiểu là đồng ý chịu ràng buộc theo Chính sách về quyền riêng tư đã thay đổi hoặc chỉnh sửa qua việc tiếp tục truy cập Ứng dụng, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Chúng tôi cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi, hoặc các cách thức khác cho thấy Khách hàng đã đồng ý. Chúng tôi khuyên Khách hàng nên lưu ý xem lại Chính sách để cập nhật nội dung hiện hành.