logo

Fundiin

Kính chào quý khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ qua Fundiin.

Fundiin xin phép tạm dừng dịch vụ để bảo trì hệ thống.

Trong lúc này quý khách hàng không thể thanh toán qua Fundiin Mong quý khách hàng thứ lỗi cho sự bất tiện này.