NGÀY ...... THÁNG ...... NĂM 20......
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
PHIẾU MUA HÀNG TRẢ CHẬM
GIỮA
ÔNG/BÀ: ...................................................................
NG TY CPHN FUNDIIN
2
HỢP ĐNG MUA BÁN PHIU MUA HÀNG TRẢ CHẬM (“Hợp Đng”) này
được ký kết vào ngày ...... tháng ...... năm 20...... (“Ngày Ký Hợp Đồng”) bởi và giữa:
(A) ÔNG/BÀ: .............................................., [là một công dân Việt Nam],
[chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu] số ..................................
được .......................................... cấp ngày ...... tháng ...... năm 20......, [địa
chỉ thường trú, địa chliên hệ] ............................................................................
..............................................................................................................................
(“Khách ng”);
(2) CÔNG TY CỔ PHN FUNDIIN, một công ty cổ phần được thành lập
hoạt động theo pháp luật Việt Nam, Giấy Chứng Nhận Đăng Doanh
Nghiệp số 0315563775 được S Kế Hoạch Đầu Thành Phố Hồ Chí
Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế vào từng thời điểm), địa chtrsở chính tại Tầng 4, Phòng 49, Toà
Nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành
Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”).
(Khách Hàng, Công Ty sau đây gọi chung Các Bên”, gọi riêng mỗi
Bên”).
XÉT VÌ,
(i) Khách Hàng nguyện vọng và đồng ý mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại
c cửa hàng đối c liên kết vi Công Ty (“n Bán”) dưới hình
thc mua phiếu mua hàng thông qua Công Ty để Khách Hàng được
Công Ty hỗ trmua trước trsau theo chính sách được Công Ty ban
hành vào từng thời điểm (“Chính Sách Mua Trước Trả Sau”).
(ii) Công Ty được Bên Bán chỉ định là bên môi giới và/hoặc đại lý để phân
phối phiếu mua hàng của Bên Bán theo c điều khoản điều kiện
được ký kết giữa Công Ty Bên Bán vào từng thời điểm (“Hợp
Đồng Với Bên Bán”).
DO VẬY, NAY, Các Bên thoả thuận và đồng ý cụ thể như sau:
1. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG
c Bên, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không điều kiện không huỷ ngang Khách
Hàng sẽ mua phiếu mua hàng của Bên Bán do Công Ty phân phối (dù do Bên Bán
phát hành trc tiếp hay Công Ty phát hành phiếu mua hàng theo thoả thuận với Bên
Bán tại Hợp Đồng Với Bên Bán) để được tham gia Chính Sách Mua Trước TrSau
theo nguyên tắc như sau:
(i) Công Ty người bán phiếu mua hàng cho Khách Hàng để Khách
Hàng đổi lấy hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán theo các điều khoản
điều kiện được quy định tại Hợp Đồng này. Để làm rõ, Bên Bán
người trc tiếp chịu trách nhiệm trước Khách Hàng về tiêu chuẩn, cht
lượng, quy cách, giao hàng, bảo hành, và/hoặc bất ktất cvấn đề
3
nào khác liên quan hoặc phát sinh từ hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán
trên cở sở các thông tin ghi trên phiếu mua hàng và/hoặc các chính
sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cgiao hàng, bảo hành, đổi, trả)
được Bên Bán công bố vào từng thi điểm;
(ii) vì do Khách Hàng đồng ý tham gia Chính Sách Mua Trước TrSau,
việc Khách Hàng hành vi xác nhận mua hàng hoá, dịch vụ của Bên
Bán thông qua website, phần mềm, chương trình, và/hoặc vấn viên
của Công Ty và/hoặc Bên Bán (sau đây gọi chung nh Giao
Dịch”) chứng cứ giá trchứng minh Khách Hàng đã đồng ý, trc
tiếp, nhân danh chính mình c lập giao dịch mua bán hàng hoá,
dịch vụ không thhuỷ ngang với Bên Bán thông qua Công Ty dưới
hình thc phiếu mua hàng theo đúng c điều khoản điều kiện được
Khách Hàng c nhận qua Kênh Giao Dịch do đó kể từ thi điểm
Công Ty cung cấp phiếu mua hàng cho Khách Hàng hoặc xác nhận
đơn hàng thành công của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ đương nhiên
chịu sự ràng buộc của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Tr
Sau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/, (B) tất cc chính sách bán hàng hoá, dịch vụ
(bao gồm cả giao hàng, bảo hành, đổi, trả) của Bên Bán;
(iii) vì lý do Khách Hàng đồng ý tham gia Chính Sách Mua Trước TrSau,
Khách Hàng đồng ý hoàn trcho Công Ty toàn bộ tiền mua phiếu mua
hàng theo đúng c điều khoản điều kiện của Chính Sách Mua
Trước Trả Sau;
(iv) bất ktất cc khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan
đến giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ được xác lập thành công giữa
Khách Hàng Bên Bán qua Kênh Giao Dịch phải được Khách Hàng
ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong thời hạn 36 (ba mươi sáu)
giờ kể từ thi điểm Khách Hàng biết hoặc lra phải biết đã phát sinh
khiếu nại, tranh chấp giữa Khách Hàng và Bên Bán. Để làm rõ, dù cho
quy định tại đoạn này, c Bên đồng ý không điều kiện không huỷ
ngang rằng Công Ty sẽ được Khách Hàng miễn trừ bất k tất c
trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ khiếu nại, tranh chấp (dù
tim tàng hoặc đang hiện hữu) giữa Khách Hàng Bên Bán, trừ
trường hợp Bên Bán từ chi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Khách
Hàng do Công Ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán với
Bên Bán được quy định tại Hợp Đồng Với Bên Bán; và
(v) sau khi Khách Hàng đồng ý mua hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán thông
qua Công Ty dưới hình thc phiếu mua hàng, bất kỳ và tất cgiao dịch
thanh toán, hoàn trả, nhận lại, huỷ bỏ tiền mua phiếu mua hàng (dù
toàn bộ hoặc một phần) giữa Khách Hàng và Bên Bán phải được và ch
được Khách Hàng thực hiện thông qua Công Ty. Để m rõ, mục
đích của đoạn này, Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không
điều kiện và không huỷ ngang rằng Công Ty được quyền khấu trừ, giữ
lại tbất ktất cả khoản tiền nào Khách Hàng được Bên Bán hoàn
trliên quan đến phiếu mua hàng đã mua (“Khon Hoàn Trả”) với
bất kỳ tất c(A) nghĩa vụ, trách nhiệm nào Khách Hàng phải
thanh toán cho Công Ty, và/hoặc (B) nghĩa vụ thuế của Khách Hàng
4
theo quy định của pháp lut Vit Nam có hiệu lực vào từng thời điểm
(“Pháp Luật Áp Dụng”) (sau đây gọi chung là “Khoản Khấu Trừ”).
2. MUA BÁN PHIU MUA HÀNG
Các Bên, bằng Hợp Đồng này, đồng ý không điều kiện không huỷ ngang rằng giá
bán phiếu mua hàng, việc thanh toán phiếu mua hàng, quy trình mua bán phiếu
mua hàng sẽ được thc hiện theo các điều khoản điều kiện được quy định tại
Chính Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại
website https://fundiin.vn/.
3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này, xác nhận rằng Khách Hàng
(i) đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ thẩm quyền, đã tự nguyện,
đọc hết, hiểu rõ, đồng ý với tt cc điều khoản điều kiện của
(A) Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau, và các chính sách
khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/, (B) tất
cả c chính sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cgiao hàng, bảo
hành, đổi, trả) của Bên Bán tại thi điểm Khách Hàng đồng ý mua
hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán thông qua Công Ty;
(ii) hiểu người trc tiếp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho Khách
Hàng Bên Bán không phải là Công Ty cho Công Ty bên
bán phiếu mua hàng cho Khách Hàng hoặc xác nhận đơn hàng thành
công của Khách Hàng. vậy, Công Ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm trước
Khách Hàng đối với các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc
thanh toán tiền mua phiếu mua hàng phát sinh trước thời điểm Công
Ty hoàn tất thanh toán tiền mua phiếu mua hàng cho Bên Bán theo các
điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Với Bên Bán;
(iii) hiểu Bên Bán bên nghĩa vụ trc tiếp xuất hoá đơn cho Khách
Hàng không phải là Công Ty cho Công Ty bên bán phiếu
mua hàng cho Khách Hàng hoặc xác nhận đơn hàng thành công của
Khách Hàng. Vì vậy, trường hợp Khách Hàng có nhu cầu lấy hoá đơn,
Khách Hàng sẽ trc tiếp và chủ động liên hệ với Bên Bán để được xuất
hoá đơn theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng, đồng thời Khách
Hàng sẽ không yêu cầu Công Ty xuất hoá đơn cho Khách Hàng
do Khách Hàng thực hiện Hợp Đồng này;
(iv) hiểu Công Ty không tham gia vào bất kgiai đoạn thương lượng,
đàm phán, trao đổi nào thgiữa Bên Bán Khách Hàng
không trực tiếp liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền mua phiếu mua
hàng của Công Ty cho Bên Bán theo c điều khoản điều kiện của
Hợp Đồng Với Bên Bán. Đồng thời, Khách Hàng đồng ý miễn trừ
trách nhiệm Công Ty phải cung cấp cho Khách Hàng bất kỳ điều
khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng Với Bên Bán;
(v) hiểu cho bất kquy định nào của Hợp Đồng này, việc Công Ty
thực hiện các điều khoản điều kiện của Hợp Đồng này không hoặc
5
sẽ không được xem là Công Ty đã đưa ra bất k bảo đảm, cam kết
hoặc cam đoan nào trước Khách Hàng về tiêu chuẩn, cht lượng, quy
cách, bảo hành, và/hoặc bất k tất c vấn đề nào khác liên quan
hoặc phát sinh từ hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán không trực tiếp
liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền mua phiếu mua hàng của Công
Ty cho Bên Bán theo c điều khoản điều kiện của Hợp Đồng Với
Bên Bán;
(vi) hiểu không bất kđiều khoản điều kiện nào của Hợp Đồng
này, Chính Sách Mua Trước Tr Sau, c chính sách khác được
Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/ được giải thích hoặc
ngầm hiểu là Công Ty và/hoặc Bên Bán cam kết cung cấp hoặc duy trì
cho Khách Hàng một slượng phiếu mua hàng, hàng hoá, dịch vụ tối
thiểu hay tối đa nào;
(vii) hiểu không bất k nội dung nào trong Hợp Đồng này, Chính
Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công
bố tại website https://fundiin.vn/ có nghĩa hoặc hàm ý về việc thành lập
liên doanh, liên kết giữa Các Bên. Không Bên nào được thay mặt hay
mang danh nghĩa của Bên còn lại đgiao dịch với bất kbên thứ ba
nào, trừ các nội dung thanh toán, nhận thanh toán, ứng trước, thu hồi
tiền mua phiếu mua hàng được quy định tại Hợp Đồng này. Để làm rõ,
Khách Hàng không được quyền sử dụng tên gọi, logo, địa chtrsở
hoặc các thông tin khác của Công Ty và/hoặc Bên Bán chưa được
sự cho phép trước bằng văn bản của Công Ty và/hoặc Bên Bán (tuỳ
từng trường hợp áp dụng);
(viii) hiểu Công Ty đang hoặc sẽ cung cấp các dịch vụ, quyền lợi, lợi ích
cùng tính chất hoặc tương tự với nội dung của Hợp Đồng này cho
nhiều tổ chức, nhân khác nhau, vậy Công Ty sẽ quyền tiếp
tục thực hiện các hoạt động này mà không cần bất ksự chấp thuận
nào từ Khách Hàng;
(ix) hiểu điều kiện tiên quyết để Công Ty thực hiện các điều khoản
điều kiện của Hợp Đồng này là Khách Hàng phải
(A) bảo đảm cam kết rằng tất ccác thông tin, i liệu, văn bản,
hình ảnh, ghi âm, ghi hình, hoặc nội dung khác (“Tài Liệu
Được Cung Cấp”) được Khách Hàng gửi, giao, trao đổi hoặc
cung cấp cho Công Ty (bao gồm cả trường hợp thực hiện thông
qua bên thứ ba), theo hiểu biết tốt nhất ca Khách Hàng (a)
đầy đủ, đúng đắn, chính xác, (b) hợp pháp, hợp lệ, (c)
không bị cấm hoặc hạn chế gửi, giao, trao đổi hoặc cung cấp
cho Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào; và
(B) đồng ý rằng Công Ty thực hiện các điều khoản và điều kiện của
Hợp Đồng này trên shoàn toàn tin ởng vào các bảo
đảm và cam kết của Công Ty như được quy định tại Điều
3(ix)(A) của Hợp Đồng này, vậy Công Ty được miễn trừ
trước bt k nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối vi Khách
Hàng hoặc bt kbên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan
6
đến các bảo đảm cam kết đó, bao gồm c Tài Liệu Được
Cung Cấp; và
(x) hiểu đồng ý Công Ty được toàn quyền sử dụng, sao chụp, lưu
giữ, khai thác, phân tích, đối chiếu, tra soát, điều tra không giới hạn bất
kỳ nội dung nào của Tài Liệu Được Cung Cấp không cần sự chấp
thuận trước của Khách Hàng. Để m rõ, Khách Hàng đồng ý rằng
mục đích phòng chống hành vi lừa đảo, gian lận, gian dối, trục li bt
chính, rửa tiền, khai thông tin sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng
Hợp Đồng này và/hoặc bất kchính sách nào được Công Ty ban hành
vào từng thời điểm, Công Ty sẽ được quyền chuyển giao i Liệu
Được Cung Cấp cho c tchức, nhân năng lực chuyên môn để
sử dụng, khai thác, phân tích, đối chiếu, tra soát, điều tra mà không cần
sự chấp thuận trước của Khách Hàng, với điều kiện Công Ty phải
bảo đảm tôn trọng quyền riêng hợp pháp của Khách Hàng theo quy
định của Pháp Luật Áp Dụng.
4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
4.1. Quyền Của Khách Hàng
(i) Yêu cầu Công Ty cung cấp phiếu mua hàng cho Khách Hàng theo
đúng c điều khoản điều kiện Khách Hàng đã xác nhận thông qua
Kênh Giao Dịch.
(ii) Yêu cầu Công Ty thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc cần phải
để bảo đảm phiếu mua hàng được Công Ty bán cho Khách Hàng nếu
còn hiệu lực hợp lệ thì Khách Hàng đương nhiên được xem đã
thanh toán toàn bộ tiền mua phiếu mua hàng cho hàng hoá, dịch vụ của
Bên Bán như được ghi trên phiếu mua hàng. Và do đó, Khách Hàng sẽ
không bị Bên Bán thu thêm bất k khoản tiền nào khác dưới bt k
hình thức nào để Khách Hàng được quyền sở hữu, sử dụng, nhận, đổi
lấy hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán như được ghi trên phiếu mua hàng
khi Khách Hàng xuất trình phiếu mua hàng còn hiệu lực và hợp lệ đó
trước Bên Bán. Để m rõ, mục đích của đoạn này, phiếu mua hàng
hợp lệ nghĩa tại thời điểm Khách Hàng sử dụng phiếu mua hàng
để sở hữu, sử dụng, nhận, đổi lấy hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán,
khoản tiền Công Ty phải thanh toán cho Bên Bán đối với phiếu mua
hàng này không thuộc danh sách Công Ty đang chm thanh toán cho
Bên Bán theo c điều khoản điều kiện của Hợp Đồng Với Bên
Bán.
(iii) Yêu cầu Công Ty thanh toán Khoản Hoàn Trả cho Khách Hàng sau khi
Công Ty đã giữ lại Khoản Khấu Trừ (nếu có).
(iv) Yêu cầu Công Ty bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng (bao gồm cả
chi phí lut sư) theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng khi Bên Bán từ
chối cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Khách Hàng do Công Ty vi
phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán với Bên Bán được quy định tại
Hợp Đồng Với Bên Bán. Để m rõ, c Bên, bằng Hợp Đồng này,
đồng ý rằng trách nhiệm bi thường thiệt hại tối đa của Công Ty đối
7
với Khách Hàng liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này, Chính
Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công
bố tại website https://fundiin.vn/ (A) sẽ không vượt quá 150% tổng
mệnh giá phiếu mua hàng Khách Hàng yêu cầu Công Ty bồi thường
thiệt hại, (B) chỉ giới hạn trong phạm vi thiệt hi thc tế phát sinh
Khách Hàng đã thực tế gánh chịu.
(v) Các quyền, quyền lợi, lợi ích khác mà Khách Hàng ththeo Hợp
Đồng này, Chính Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được
Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp
Dụng.
4.2. Nghĩa Vụ Của Khách Hàng
(i) Ngay lập tức thanh toán toàn bộ tiền mua phiếu mua hàng mà Công Ty
bất ktất cnghĩa vụ thanh toán khác của Khách Hàng đối vi
Công Ty (dù tiền mua phiếu mua hàng và/hoặc c nghĩa vụ thanh toán
này đã đến hạn thanh toán hay chưa) trong trường hợp
(A) Khách Hàng đơn phương chấm dt bt kđiều khoản điều
kiện của Hợp Đồng này với bt kdo nào (bao gồm ckhi
Khách Hàng thực hiện quyền này theo quy định của Pháp
Luật), tr trường hợp (a) Công Ty chậm thanh toán Khoản
Hoàn Trả cho Khách Hàng theo c điều khoản điều kiện
của Hợp Đồng này quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Công Ty
nhận được Khoản Hoàn Trả từ Bên Bán, hoặc (b) Công Ty
hành vi cố ý lừa đảo, gian lận, gian dối, trục li bt chính, cung
cấp thông tin sai sự thật;
(B) Công Ty đơn phương chm dt Hợp Đồng này theo c điều
khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; hoặc
(C) Công Ty, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, sở
c định rằng Khách Hàng hành vi lừa đảo, gian lận, gian
dối, trục li bt chính, rửa tiền, khai thông tin sai sự thật, vi
phạm nghiêm trọng Hợp Đồng này và/hoặc bất kchính sách
nào được Công Ty ban hành vào từng thời điểm.
(ii) Tuân thủ đúng đầy đủ bất ktất cc điều khoản điều kiện
của (A) Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước TrSau, c chính
sách khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/, và (B)
tất cả các chính sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo
hành, đổi, trả) của Bên Bán.
(iii) Cam kết không đơn phương chấm dt Hợp Đồng này, trừ trường hợp
(A) Công Ty chậm thanh toán Khoản Hoàn Trcho Khách Hàng theo
c điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này quá 30 (ba mươi) ngày
kể từ ngày Công Ty nhận được Khoản Hoàn Trả từ Bên Bán, hoặc (B)
Công Ty hành vi cố ý lừa đảo, gian lận, gian dối, trục lợi bất chính,
cung cấp thông tin sai sự thật.
8
(iv) Cung cấp bất kỳ và tất cthông tin, tài liệu, văn bản, hình ảnh, ghi âm,
ghi hình, hoặc nội dung khác liên quan đến lịch, nhân thân, thu
nhập, chi tiêu, nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba, người thân của Khách
Hàng theo yêu cầu của Công Ty trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) giờ
kể từ ngày Khách Hàng nhận được yêu cầu của Công Ty để Công Ty
đủ khả năng, điều kiện thực hiện c điều khoản điều kiện của
Hợp Đồng này, thu hồi tiền mua phiếu mua hàng trchậm, và/hoặc
mục đích phòng chống hành vi lừa đảo, gian lận, gian dối, trục li bt
chính, rửa tiền, khai thông tin sai sự thật, vi phạm nghiêm trọng
Hợp Đồng này và/hoặc bất kchính sách nào được Công Ty ban hành
vào từng thời điểm.
(v) Bảo mật bt k tất c nội dung nào của Hợp Đồng này /hoặc
Chính Sách Mua Trước Trả Sau dành riêng cho Khách Hàng (bao gồm
cả sự kiện c Bên thương lượng, kết, thực hiện (các) văn kiện
này), trừ trường hợp Pháp Luật Áp Dụng có quy định khác.
(vi) c nghĩa vụ, trách nhiệm khác Hợp Đồng này, Chính Sách Mua
Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng quy định hoặc giải
thích là nghĩa vụ, trách nhiệm của Khách Hàng.
5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
5.1. Quyền Của Công Ty
(i) Yêu cầu Khách Hàng tham gia và cùng với Công Ty nghiệm thu, thanh
Hợp Đồng này theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc yêu cầu
của Công Ty vào từng thời điểm.
(ii) Yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại cho Công Ty (bao gồm c
chi phí lut sư) theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng khi Khách Hàng
vi phạm bt kđiều khoản điều kiện nào của (A) Hợp Đồng này,
Chính Sách Mua Trước TrSau, và các chính sách khác được Công Ty
công bố tại website https://fundiin.vn/, và/hoặc (B) các chính sách bán
hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cgiao hàng, bảo hành, đổi, trả) của Bên
Bán.
(iii) Được quyền thu tiền bán phiếu mua hàng từ Khách Hàng thông qua tt
cả các hình thức thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn thu tiền
mặt, máy thẻ POS, cổng thanh toán, trả chậm, trả góp, và/hoặc ủy
quyền cho các bên thứ ba có chức năng chuyên môn.
(iv) Yêu cầu Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bất ktất ckhoản
tiền nào Khách Hàng phải thanh toán cho Công Ty theo các điều khoản
điều kiện của Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước TrSau,
c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/.
(v) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp bất ktất cthông tin, tài liệu, văn
bản, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, hoặc nội dung liên quan khác khi
9
phát sinh khiếu nại, tranh chấp giữa Khách Hàng với Công Ty và/hoặc
Bên Bán (dù tim tàng hoặc đang hiện hữu). Trường hợp Khách Hàng
không hoặc không thể cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin được
Công Ty yêu cầu một cách hợp lý, Công Ty sẽ toàn quyền quyết
định việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan khi này
Khách Hàng nghĩa vụ không điều kiện không huỷ ngang tuân
theo (các) quyết định cui cùng của Công Ty. Để làm rõ, quy định tại
đoạn này không được giải thích là ngăn chặn hoặc cản trở quyền khiếu
nại, khởi kiện của Khách Hàng theo quy định của Pháp Lut Áp Dụng.
(vi) Được quyền tự mình hoặc thông qua bên th ba thu thập, trích lục,
phân tích các thông tin liên quan đến Khách Hàng nhằm mc đích xét
duyệt cung cấp tính năng mua trước trsau cho Khách hàng và thu hồi
công nợ, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin lịch sử tín dụng
(CIC, PCB), thông tin dữ liệu viễn thông, thông tin thu nhập, thông tin
thói quen tiêu dùng, và thông tin mạng xã hội.
(vii) Trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kđiều khoản điều kiện nào
của (A) Hợp Đồng này, Chính ch Mua Trước TrSau, c chính
sách khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/,
và/hoặc (B) c chính ch bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cgiao
hàng, bảo hành, đổi, trả) của Bên Bán, Công Ty sẽ quyền, bên cạnh
các quyền, quyền lợi, lợi ích, biện pháp khắc phục Bên Mua th
theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Tr Sau, c chính
sách khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/,
và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng (bao gồm cquyền yêu cầu bồi thường
thiệt hại) tạm ngừng hoặc ngừng thực hiện hợp đồng, đơn phương
chm dt Hợp đồng này, với điều kiện Công Ty đã yêu cầu cho
phép Khách hàng khắc phục vi phạm trước khi thực hiện các quyền,
quyền lợi, lợi ích như vậy trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ
ngày Công Ty thông báo cho Khách Hàng về việc vi phạm bằng văn
bản như vậy. Trong trường hợp này,
(A) Khách Hàng sẽ không quyền yêu cầu Công Ty thanh toán
bất kkhoản tiền nào Công Ty phải thanh toán cho Khách
Hàng theo quy định tại Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước
Tr Sau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại
website https://fundiin.vn/, bao gồm cả bất k khoản phí, chi
phí, phí tổn nào liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này,
Chính ch Mua Trước TrSau, c chính sách khác được
Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/ Khách
Hàng đã gánh chịu do Công Ty tạm ngừng hoặc ngừng
thực hiện hợp đồng, hoặc chấm dứt Hợp Đồng này; và
(B) Công Ty sẽ quyền yêu cầu truy đòi Khách Hàng,
Khách Hàng sẽ nghĩa vụ ngay lập tức thanh toán, hoàn trả
cho Công Ty, bất ktất ccác khoản tiền Khách Hàng chưa
thanh toán cho Công Ty (dù khoản tiền này đã đến hạn thanh
toán hay chưa).
(viii) Đưc toàn quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ bất kỳ
điều khoản và điều kiện nào của Chính Sách Mua Trước Tr Sau
và/hoặc c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/ vào từng thi điểm không cần sự đồng ý
trước của Khách Hàng, với điều kiện Công Ty (A) đã thông báo
trước cho Khách Hàng về các thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ
bỏ này trong một thi gian hợp , và (B) cháp dụng các thay đổi, sửa
đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ này đối với các giao dịch mua hàng hoá,
dịch vụ của Khách Hàng phát sinh kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của
các thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ đó.
(ix) Các quyền, quyền lợi, lợi ích khác mà Công Ty th theo Hợp
Đồng này, Chính Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được
Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp
Dụng.
5.2. Nghĩa Vụ Của Công Ty
(i) Cam kết Công Ty hoạt động hợp pháp đầy đủ các giấy phép
quan trọng theo quy định của Pháp Luật Áp Dụng.
(ii) Sau khi nhận được thông tin của Bên Bán về việc Bên Bán không thể
cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo nội dung ghi trên phiếu mua hàng,
Công Ty có nghĩa vụ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng đã đồng
ý mua hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán để Khách Hàng kịp thời trlại
phiếu mua hàng cho Công Tynhận lại tiền mua phiếu mua hàng mà
Khách Hàng đã thc tế thanh toán cho Công Ty theo các điều khoản và
điều kiện của Chính Sách Mua Trước Trả Sau.
(iii) c nghĩa vụ, trách nhiệm khác Hợp Đồng này, Chính Sách Mua
Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng quy định hoặc giải
thích là nghĩa vụ, trách nhiệm của Công Ty.
6. NGHĨA VTHANH TOÁN TRONG TRƯỜNG HP CHM DỨT HỢP
ĐỒNG HOẶC NGỪNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
(i) Nếu Hợp Đồng này bị chm dứt trước thi hạn hoặc ngừng, tạm
ngừng, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện thì một Bên (“n Có Nghĩa
Vụ”) sẽ thanh toán cho Bên còn lại:
(A) tất ccác khoản tiền Bên Nghĩa Vụ phải thanh toán cho
Bên còn lại theo quy định của Hợp Đồng này, Chính Sách Mua
Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại
website https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng tính
đến ngày chấm dt Hợp Đồng hoặc ngừng, tạm ngừng, đình
chỉ, tạm đình chỉ thực hiện Hợp Đồng (dù đã đến hạn thanh
toán hay chưa); và
(B) phụ thuộc vào quy định tại Điều 4.1(iv) và Điều 5.1(ii) của Hợp
Đồng này, các khoản chi phí phí tổn hợp liên quan đến
việc thực hiện Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau,
c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/ Bên còn lại đã gánh chịu do Bên
còn lại chm dt Hợp Đồng này trước thi hạn hoặc ngừng,
tạm ngừng, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện Hợp Đồng này
(nếu có) mà do lỗi của Bên Có Nghĩa Vụ.
(ii) Bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào liên quan đến việc chm dứt,
ngừng, hoặc đình chỉ thực hiện Hợp Đồng này (bao gồm cả trường hợp
ngừng thực hiện, tạm ngừng thực hiện Hợp Đồng) sẽ được thực hiện
theo trình tự giải quyết tranh chấp giữa Các Bên được quy định tại
Điều 8(vii) của Hợp Đồng này.
7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
(i) Tất ccác điều khoản từng phần của c điều khoản của Hợp Đồng
này sẽ hiệu lực riêng độc lập với các điều khoản khác. Nếu
bất kđiều khoản nào hiệu, bất hợp pháp, hoặc không thể thi hành
theo Pháp Luật Áp Dụng thì hiệu lực, tính hợp pháp, khả năng thi
hành của các điều khoản còn lại ca Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh
hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.
(ii) Bất k yêu cầu bồi thường thiệt hại nào liên quan đến việc kết
và/hoặc tính hiệu lực ca Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo trình
tự giải quyết tranh chấp giữa Các Bên được quy định tại Điều 8(vii)
của Hợp Đồng này.
(iii) Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Tr Sau, c chính sách
khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/ sẽ giá tr
pháp lý ràng buộc c Bên kể từ Ngày Ký Hợp Đồng đến khi (A) Hợp
Đồng này được chm dứt, hoặc (B) Khách Hàng đã hoàn tất tất cc
nghĩa vụ thanh toán cho Công Ty theo c điều khoản và điều kiện của
Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Tr Sau, c chính sách
khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/ (tuỳ theo
thi điểm nào đến trước). Để làm rõ, trường hợp c Bên giao kết
Hợp Đồng này bằng phương thức điện tử hoặc hành vi, Ngày Hợp
Đồng là thi điểm Công Ty cung cấp phiếu mua hàng cho Khách Hàng
hoặc xác nhận đơn hàng thành công của Khách Hàng.
8. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
(i) Vic một Bên không thực hiện hoặc chm thực hiện bất kỳ quyền, biện
pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Tr
Sau, c chính ch khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng sẽ không được xem
sự từ bỏ các quyền, biện pháp khắc phục đó của Bên đó. Việc một Bên
thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục nào
theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước TrSau, c chính sách
khác được Công Ty công bố tại website https://fundiin.vn/, và/hoặc
Pháp Luật Áp Dụng sẽ không cản trở việc thực hiện các quyền, biện
pháp khắc phục khác của Bên đó theo Hợp Đồng này, Chính Sách Mua
Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng. Để làm rõ, các quyền
biện pháp khắc phục được quy định trong Hợp Đồng này, Chính
Sách Mua Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố
tại website https://fundiin.vn/, và/hoặc Pháp Luật Áp Dụng của mt
Bên thể được thực hiện cùng lúc hoặc vào các thời điểm khác nhau
và với mức độ thường xuyên theo sự lựa chọn của Bên đó.
(ii) Hợp Đồng này đã được các bên cùng nhau trao đổi, thương ợng,
đồng ý, và giao kết, và vì vậy không cấu thành một hợp đồng mẫu dưới
bất kỳ hình thc hoặc ngữ cảnh nào, theo đó việc giải thích bất kỳ điều
khoản điều kiện nào của Hợp Đồng này sẽ không được thực hiện
theo hướng ưu tiên hay bất lợi cho bất kỳ Bên nào do Bên đó
người soạn thảo Hợp Đồng này. Để làm rõ, việc Khách Hàng chấp
nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này (hoặc phần
trọng yếu của các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này) dưới bất
kỳ hình thc nào không được hiểu hoặc giải thích Khách Hàng đang
giao kết, xác lập một hợp đồng mẫu do Công Ty soạn thảo và/hoặc
cung cấp cho Khách Hàng trước Ngày Ký Hợp Đồng.
(iii) c Bên đồng ý không điều kiện không huỷ ngang rằng Khách
Hàng sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn
bộ Hợp Đồng này cho bất kỳ nhân hoặc tchức nào, trừ trường hợp
được Bên còn lại đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty. Để m rõ,
c Bên đồng ý rằng Công Ty được quyền chuyển nhượng hoặc
chuyển giao một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng này cho bất knhân
hoặc tchc nào không cần chấp thuận của Khách Hàng, với
điều kiện Công Ty không đang chậm thanh toán cho Bên Bán theo
c điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Với Bên Bán.
(iv) Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Vit Nam
có hiệu lực áp dụng vào từng thời điểm.
(v) Không bất ksửa đổi, bổ sung, thay đổi, huỷ bỏ, hoặc thay thế nào
của Hợp Đồng này hiệu lực, trừ trường hợp được Các Bên đồng ý
kết bằng văn bản. Để làm rõ, trường hợp bất kỳ mâu thuẫn,
xung đột nào giữa bất kỳ điều khoản điều kiện nào của Hợp Đồng
này với bất kỳ nội dung nào của Chính ch Mua Trước Tr Sau
và/hoặc c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/ thì các nội dung của Chính Sách Mua Trước TrSau
và/hoặc các chính ch được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/ sẽ được ưu tiên áp dụng trước các điều khoản
điều kiện của Hợp Đồng này.
(vi) Hợp Đồng này được lập thành 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, hiệu lực
và giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ lần lượt giữ 1 (một) bản.
(vii) Bất ktranh chấp, bất đồng, khiếu kiện hoặc mâu thuẫn nào phát sinh
hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (“Tranh Chấp”) trước tiên sẽ được
các Bên nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng hoà giải trong
thi hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm một Bên gửi thông báo
bằng văn bản cho Bên còn lại (“Thời Hạn Hoà Giải”). Nếu hết Thi
Hạn Hoà Giải Tranh Chấp vẫn chưa được giải quyết thì mọi tranh
chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, Chính Sách Mua
Trước TrSau, c chính sách khác được Công Ty công bố tại website
https://fundiin.vn/ sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm
Trọng Tài Quốc Tế Vit Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công
Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc ttụng trọng tài của trung tâm
này, và địa điểm trọng tài là Thành Phố Hồ Chí Minh.
(Phần còn lại của trang này được Các Bên để trống một cách cố ý)
ĐỂ GHI NHN CÁC NỘI DUNG TRONG HỢP ĐNG NÀY, mỗi Bên đã cùng
nhau ký kết Hợp Đồng này vào Ngày Ký Hợp Đồng.
ÔNG/BÀ: ................................................................,
với tư cách là Khách Hàng
Chữ ký: _________________________________
Họ tên: _________________________________
NG TY CỔ PHN FUNDIIN, với cách
Công Ty
Chữ ký: _________________________________
Chức vụ: _________________________________
Họ tên: _________________________________