Điều khoản mua hàng

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1
Chính sách mua hàng trả sau này (“Chính sách”) là thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty Cổ phần Fundiin (“Fundiin”) về quyền lợi, nghĩa vụ của Người dùng khi mua hàng trên nền tảng thuộc sở hữu của Fundiin (bao gồm ứng dụng hoặc website) (“Nền tảng”). Bằng việc thể hiện các hành động chấp thuận theo quy định tại Mục 1.3, Người dùng xác nhận đã xác lập, giao kết Chính sách này với Fundiin bằng phương pháp điện tử và chịu sự ràng buộc bởi các quy định tại Chính sách này
1.2
Fundiin được toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt kỳ nội dung, điều khoản nào của Chính sách này mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Fundiin cập nhật lên Nền tảng. Do đó, chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên xem lại Chính sách được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi.
1.3
Sự chấp thuận của Người dùng với nội dung của Chính sách (và các phiên bản sửa đổi, bổ sung trong tương lai) được thể hiện thông qua phương thức điện tử dưới dạng thực hiện các hành động chấp thuận trong quá trình xác lập, thực hiện giao dịch với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn như đánh dấu “tick” vào hộp đánh dấu “Tôi đồng ý…”, nhấn “Xác nhận/ chấp thuận/ đồng ý” trên màn hình tương tác, xác thực mật khẩu dùng một lần để xác nhận đồng ý với Chính sách này
1.4
Tại bất thời điểm nào, khi không đồng ý với bất kỳ nội dung này được quy định tại Chính sách này, Người dùng vui lòng không thực hiện các hành động chấp thuận theo quy định tại Mục 1.3 và không xác lập giao dịch mua hàng với Fundiin. Bằng việc thực hiện hành động chấp thuận, hoặc xác lập giao dịch mua hàng, Fundiin mặc nhiên hiểu là Người dùng đã đọc, xác nhận hiểu rõ và đồng ý với tất cả nội dung được Fundiin quy định tại Chính Sách này.

2. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

2.1
Để sử dụng toàn bộ dịch vụ của Fundiin, Người dùng phải tạo và đăng ký tài khoản trên Nền tảng bằng cách cung cấp cho Fundiin một số các thông tin cần thiết. Để làm rõ, Fundiin chỉ thu thập thông tin khi Người dùng đã đọc và chấp thuận với Chính sách quyền riêng tư của Fundiin.
2.2
Để được Fundiin đồng ý tạo tài khoản và duyệt đơn hàng, Người dùng tối thiểu phải đáp ứng các điều kiện: (i) từ 18 tuổi trở lên, (ii) là công dân Việt Nam, (iii) sở hữu số điện thoại chính chủ từ các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Fundiin cân nhắc trên nhiều yếu tố khác nhau trước khi duyệt tài khoản hoặc đơn hàng của Người dùng. Do đó, tùy theo quyết định của Fundiin, Fundiin có quyền từ chối xét duyệt tài khoản, đơn hàng cho dù Người dùng đã đáp ứng các điều kiện được đề cập tại nội dung trê
2.3
Fundiin có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng trong trường hợp Người dùng không đáp ứng điều kiện tối thiểu, không tuân thủ quy định về thanh toán, hoặc không tuân thủ bất kỳ chính sách nào do chúng tôi đưa ra.

3. MUA HÀNG

Fundiin có thể trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc nhận ủy quyền từ nhà cung cấp (“Đối tác”) để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó cho Người dùng theo nhiều hình thức khác nhau. Trong mọi trường hợp, Người dùng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Fundiin theo quy định tại Điều 4 Chính sách này. Các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chính sách này.

Ngoài giá trị đơn hàng, Người dùng có thể phải thanh toán các khoản phí, chi phí, phí tổn khác được Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, ban hành, thay thế, sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm (sau đây gọi chung là "Phí Bổ Sung"). Các Phí Bổ Sung sẽ được hiện thị trên ứng dụng và được cộng vào tổng giá trị phải thanh toán trước khi Người dùng bấm xác nhận thanh toán. Trường hợp Người dùng không đồng ý với các Phí Bổ Sung, Người dùng có trách nhiệm ngay lập tức ngừng việc thanh toán, huỷ đơn hàng và thoát khỏi ứng dụng (nếu cần thiết để bảo đảm quyền lợi của mình). Trường hợp Người dùng tiếp tục việc thanh toán và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình thanh toán của ứng dụng (dù quy trình thanh toán đã hoàn tất hay chưa), Người dùng sẽ đương nhiên được xem là đã tự nguyện đồng ý và không có bất kỳ ý kiến phản đối hoặc yêu cầu khác nào đối với các Điều khoản mua hàng được Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, ban hành, thay thế, sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn biểu Phí Bổ Sung đang có hiệu lực tại thời điểm đó.

4. THANH TOÁN

4.1
Thời hạn thanh toán
a.
Fundiin, theo toàn quyền quyết định của Fundiin, có thể cho phép Người dùng được mua hàng và thanh toán cho đơn hàng theo nhiều kỳ hạn khác nhau như dưới đây. Để làm rõ, thời hạn thanh toán dưới đây có thể được chấm dứt, tạm ngừng, thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Fundiin:
(i)
Thanh toán qua hai hoặc ba kỳ:
Khi lựa chọn hình thức thanh toán qua hai hoặc ba kỳ, Người dùng có thể chia nhỏ các khoản thanh toán và được miễn phí dịch vụ. Tổng giá trị đơn hàng được chia đều vào các kỳ và Người dùng thanh toán theo tiến độ sau:

Kỳ thanh toán

Kỳ 1

Các kỳ sau

3 kỳ

1/3 giá trị đơn hàng

1/3 giá trị đơn hàng

2 kỳ

1/2 giá trị đơn hàng

1/2 giá trị đơn hàng

Mỗi kỳ thanh toán cách nhau 30 (ba mươi) ngày và bắt đầu tính từ ngày Người dùng thanh toán Kỳ 1.
(ii)
Thanh toán trong ba mươi ngày:
Khi lựa chọn hình thức trả sau trong ba mươi ngày, Người dùng thực hiện thanh toán theo tiến độ sau:
 • Kỳ 1: Người dùng có thể tiến hành nhận hàng ngay sau khi Fundiin duyệt đơn hàng mà không cần thanh toán.
 • Kỳ cuối: Thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng sau 7, 14 hoặc 30* ngày được tính từ ngày được Fundiin duyệt đơn.
*Thời hạn thanh toán trả sau của từng đơn hàng được quyết định tại thời điểm Người dùng xác nhận đơn và có thể thay đổi theo từng thời kỳ và đối tác của Fundiin.
(iii)
Thanh toán qua nhiều kỳ thanh toán (bao gồm thanh toán qua 06 kỳ, 09 kỳ và 12 kỳ thanh toán):
Khi lựa chọn hình thức thanh toán qua nhiều kỳ, Người dùng phải:
 • Thanh toán khoản trả trước tối thiểu bằng 30% tổng giá trị đơn hàng tại thời điểm mua để nhận hàng.
 • Chịu khoản phí dịch vụ nhằm mục đích bù đắp các phí tổn mà Fundiin đã chi trả cho việc vận hành và duy trì nền tảng như chi phí gọi tự động, nhắn tin thanh toán,… khi kéo dài thời hạn thanh toán cho Người dùng. Phí dịch vụ sẽ được Fundiin cập nhật và thông báo cho Người dùng tại nền tảng trước thời điểm mua hàng. Trong trường hợp Người dùng hoàn hủy sản phẩm, dịch vụ theo thỏa thuận với Đối tác, phí dịch vụ được tính như sau:
  • Hoàn hủy trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày duyệt đơn hàng, Người dùng không phải thanh toán phí dịch vụ.
  • Hoàn hủy sau 10 (mười) ngày kể từ ngày duyệt đơn hàng, Người dùng được tính phí dịch vụ đến tháng yêu cầu hoàn trả.
 • Thanh toán theo tiến độ sau:

  Kỳ thanh toán

  Khoản trả trước tối thiểu

  Thanh toán kỳ còn lại

  06 tháng

  30% - 40% Giá trị đơn hàng

  1/6 Dư nợ còn lại

  09 tháng

  30% - 40% Giá trị đơn hàng

  1/9 Dư nợ còn lại

  12 tháng

  30% - 40% Giá trị đơn hàng

  1/12 Dư nợ còn lại

 • Dư nợ còn lại là (giá trị còn lại mà Người dùng phải thanh toán cho Fundiin sau khi lấy tổng giá trị đơn hàng trừ đi số tiền đã thanh toán khoản trả trước) cộng phí dịch vụ theo từng kỳ thanh toán.
 • Người dùng thanh toán số tiền tương ứng cho vào cuối mỗi kỳ thanh toán cho đến khi hoàn tất. Mỗi kỳ thanh toán cách nhau 30 (ba mươi) ngày và bắt đầu tính từ ngày Người dùng thanh toán Khoản trả trước.
(iv)
Thanh toán ngay tại thời điểm mua hàng. Tuỳ theo quyết định của Fundiin hoặc theo mong muốn của Người dùng, Người dùng có thể thanh toán ngay cho Fundiin tại thời điểm mua hàng để nhận hàng.
b.
Người dùng có thể thanh toán các khoản phải trả chưa thanh toán trước ngày đến hạn.
c.
Trong một vài trường hợp, Fundiin có thể yêu cầu Người dùng thanh toán nhiều hơn hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng tại thời điểm mua hàng
d.
Tiến độ thanh toán và số tiền thanh toán cụ thể cho mỗi kỳ thanh toán sẽ được Fundiin đề xuất cho Người dùng bằng việc hiển thị trên nền tảng tại thời điểm thực hiện giao dịch theo quy định tại Chính Sách Mua Hàng Trả Sau này.
e.
Trường hợp Người dùng đang có dư nợ quá hạn, hoặc theo đánh giá của Fundiin đối với từng Người dùng dựa trên các tiêu chí về khả năng thanh toán, Fundiin có quyền từ chối bán hàng hoặc được quyền chủ động đề xuất tiến độ thanh toán khác với tiến độ chung được quy định tại Chính Sách Mua Hàng Trả Sau này trước thời điểm mua hàng. Việc Người dùng thực hiện giao dịch và mua hàng đồng nghĩa với việc Người dùng đồng ý với tiến độ thanh toán do chúng tôi đề cập và có nghĩa vụ hoàn tất việc thanh toán Fundiin. Theo đó, trường hợp Người dùng không đồng ý với tiến độ thanh toán mà Fundiin đề cập, Người dùng vui lòng xác lập giao dịch mua hàng với Fundiin.
4.2
Phương thức thanh toán
Người dùng có thể mua sắm trực tuyến thuận lợi hơn với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến. Đối với hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM: Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi bằng thẻ ATM nội địa có đăng ký Internet Banking. Đối với hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế Visa, Mastercard: Fundiin chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế với các loại thẻ tín dụng (Credit card), Thẻ ghi nợ (Debit card) VISA hoặc Mastercard.
4.3
Chậm thanh toán
Trường hợp Người dùng không thanh toán đúng hạn theo thời hạn đã được Fundiin đề xuất, Người dùng chịu lãi phí phạt muộn thanh toán bằng 1.2%/số tiền chậm thanh toán chỗ mỗi bảy ngày chậm thanh toán. Để làm rõ, số tiền chậm thanh toán bao gồm tiền nợ gốc đến hạn mà khách hàng chưa thanh toán và phí phạt phát sinh (nếu có). Tổng các khoản phạt sẽ được giới hạn, không vượt quá 25% giá trị đơn hàng.
Phí phạt phát sinh sẽ được ghi nhận vào ngày đầu tiên của mỗi đợt bảy ngày chậm thanh toán.
Ví dụ: Người dùng có đơn hàng phải thanh toán trị giá trị 3.000.000 đồng trước ngày 01/03. Trường hợp chậm thanh toán, Người dùng sẽ bị tính phí phạt như sau:
 • Ngày 02/03 đến ngày 08/03, giá trị đơn hàng: 3.000.000 đồng, phí phạt ghi nhận: 36.000 đồng. Phí phạt được ghi nhận vào ngày 02/03.
 • Ngày 09/03 đến ngày 16/03, giá trị đơn hàng: 3.000.000 đồng, phí phạt ghi nhận: 72.432 đồng. Phí phạt được ghi nhận vào ngày 09/03.
 • Phí phạt tiếp tục được tính trên số tiền chậm thanh toán bao gồm tiền nợ gốc và phí phạt phát sinh cho mỗi bảy ngày chậm thanh toán cho đến khi Người dùng hoàn tất thanh toán.

5. CHÍNH SÁCH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

5.1
Đối tác là bên cung cấp chịu toàn bộ trách nhiệm về sản phẩm, dịch vụ trước Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn về chất lượng, vận chuyển, bảo hành, đối trả sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp cho Người dùng. Fundiin không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ nào do Đối tác cung cấp cho Người dùng.
5.2
Trong trường hợp hoàn trả sản phẩm, Fundiin không thu thêm từ Người dùng bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, Người dùng có thể phải trả thêm phí theo chính sách riêng của từng Đối tác.
5.3
Mỗi Đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ đều có chính sách riêng, do đó, Người dùng vui lòng kiểm tra, tìm hiểu rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ cũng như chính sách về sản phẩm, dịch vụ của các Đối tác trước khi thực hiện giao dịch. Người dùng cam kết đã kiểm tra và hiểu rõ về chất lượng, tiêu chuẩn và các chính sách về sản phẩm, dịch vụ đó cũng như tìm hiểu về uy tín và khả năng đáp ứng cam kết của Đối tác trước khi mua hàng.
5.4
Bằng việc xác nhận đồng ý với Chính sách này, Người dùng đồng ý, vô điều kiện và không hủy ngang, việc miễn trừ cho Fundiin toàn bộ trách nhiệm cho Fundiin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn như chất lượng, vận chuyển, bảo hành, đổi trả, hoàn hủy và việc thực hiện nghĩa vụ của Đối tác với Người dùng.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Fundiin theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
Chính sách này được ban hành có hiệu lực từ ngày 10/03/2023, thay thế cho Chính sách chung đã được Chúng tôi công bố công khai trước đó. Để tham khảo phiên bản trước đây của Chính sách này, vui lòng bấm vào  ĐÂY.